Moja lista

Privatefirewall

PODIJELI

Firewall (vatrozid) je zaštita računala koja obavlja filtriranja, analizu i provjeru paketa podataka koji nose informacije sa i na Internet. PrivateFirewall je još jedan odlično napravljen alat kakoda bi zaštitio povjerljive korisničke podatke od neautoriziranih korisnika blokiranjem i zabranom prometa prema pravilima koje korisnik sam određuje.
NAŠE OCJENE
Privatefirewall

Popularni softver

Naša preporuka